Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (2021-2022)

H ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας αποτελεί μια αποτίμηση:

(α) της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, και

(β) των επιμέρους Δράσεων που ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί, με βάση τα κριτήρια που είχαν οριστεί από τις Ομάδες Δράσης τους και τα δεδομένα (τεκμήρια) που έχουν προκύψει σε σχέση με την επίδρασή τους στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο.

Το στάδιο αυτό συμπίπτει με το τέλος του διδακτικού έτους, οπότε ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας συγκαλεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε ειδική συνεδρίαση, προκειμένου να συντάξουν την ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, όπου και καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, τα οποία κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου.

Δείτε παρακάτω σε συνοπτική μορφή την  Έκθεση:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2021 2022

Μοιραστείτε το Άρθρο: