Φοίτηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2023-2024

Σύντομη παρουσίαση με σημαντικές πληροφορίες για τη φοίτηση των μαθητών και μαθητριών για το τρέχον σχολικό έτος.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στο ΦΕΚ 2531/τ.Β΄/29-04-2024 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 44879/ΓΔ4/26-04-2024 Υ.Α. με θέμα: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»” (Β’ 2005) και αφορά σε νέα Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα.
Επισυνάπτεται το ανωτέρω ΦΕΚ:
ΦΕΚ 2531Β΄ Παιδαγωγικά μέτρα άρθρο 31.


Δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος 4823/2021 του υπουργείου Παιδείας με θέμα: “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις” .

Δείτε το ΦΕΚΝΟΜΟΣ_4823/2021


Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου σχολικού έτους 2021-2022

Με υπουργική απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Ζέττας Μακρή, καθορίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, από το σχολικό έτος 2021-2022, των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου Γυμνασίου καθορίζεται ως εξής:

a_gymnasioy.jpg

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων εντάσσονται από το Σεπτέμβριο του 2021 τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, σε συνέχεια της πιλοτικής εφαρμογής τους το προηγούμενο σχολικό έτος σε 218 σχολεία της χώρας. Στόχος, μέσω της εισαγωγής νέων θεματικών όπως ρομποτική, επιχειρηματικότητα, οδική ασφάλεια, σεξουαλική αγωγή, οικολογική συνείδηση, η ενίσχυση των εγκάρσιων δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων των μαθητών, μεταξύ των οποίων οι ψηφιακές ικανότητες, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η ικανότητα για μάθηση.

Δείτε την Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ:   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ


Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ του ΥΠΑΙΘ με Αριθμ. 79942/ΓΔ4/31-05-2019 με θέμα :”Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”: ΦΟΙΤΗΣΗ


Εγκύκλιος απαγόρευσης καπνίσματος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ


Δείτε την Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ  με θέμα τη : «Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες»:

ΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ


ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών/τριών που εμβολιάζονται.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Δείτε σε μια σύντομη παρουσίαση σημαντικές πληροφορίες για τη φοίτηση των μαθητών και μαθητριών για το τρέχον σχολικό έτος:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2020

Οκτώ  αλλαγές  ισχύουν από το τρέχον  σχολικό έτος 2020-21 και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής αλλαγές:

1. Διδασκόμενα μαθήματα  – Ομάδες μαθημάτων

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:

α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α′) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Α

αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία

αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

αγ) Ιστορία

αδ) Μαθηματικά

αε) Φυσική

αστ) Βιολογία

αζ) Αγγλικά

β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β′) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Β′

βα) Γεωλογία-Γεωγραφία

ββ) Χημεία

βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

βδ) Θρησκευτικά

βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα

βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική

βζ) Οικιακή Οικονομία

γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ′) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά

γβ) Φυσική Αγωγή»

2. Ωριαίες Γραπτές δοκιμασίες

Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και της Ομάδας Β′  (των παραπάνω περιπτώσεων α και β, αντίστοιχα),  διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου.

Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β′ μπορεί να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων.

Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου δεν διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης.

Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′ (Μουσική-Καλλιτεχνικά-Φυσική Αγωγή) δε διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.

3. Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α’   διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου».

4. Διάρκεια  γραπτών  εξετάσεων

Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση.

5. Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής και το περιεχόμενο της τρίωρης εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων και ο τρόπος βαθμολόγησης των δοκιμίων καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εξέταση αυτή θέμα.».

6. Απόντες από τις εξετάσεις

α) Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έπειτα από αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα μέχρι την 30η Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

β) Μαθητές  που δεν προσέρχονται σε εξέταση την ημέρα που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, και να εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α’ δεν εξετάσθηκαν. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση, στον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου».

7. Πότε προάγεται ο μαθητής στην επόμενη τάξη- Παραπομπή για τον Σεπτέμβριο

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:

αα) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10)

ή

αβ) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

β) Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

γ) Για τα μαθήματα της Ομάδας Α′ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β′ και της Ομάδας Γ′ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.

δ) Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α′ και Β′ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ′ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης , επαναλαμβάνει την τάξη.

8. Τα νέα  Ωρολόγια Προγράμματα

Τα ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερησίου  και Εσπερινού Γυμνασίου, που θα ισχύσουν από το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021, έχουν ως εξής:

Ημερήσιο Γυμνάσιο

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερησίου  Γυμνασίου, έχει ως εξής:

* Η Ιταλική γλώσσα διδάσκεται (παράλληλα με τη Γαλλική και τη Γερμανική) στα Γυμνάσια στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 είναι τοποθετημένοι από το σχολικό έτος 2016-2017 οριστικά ή προσωρινά. Το σχολείο μας δε διαθέτει εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ34.

9.   Τρόπος  διεξαγωγής και το περιεχόμενο της τρίωρης εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο

Ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων και ο τρόπος βαθμολόγησης των δοκιμίων, από το σχολικό έτος 2020-2021, καθορίζεται με απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σ. Ζαχαράκη.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Η  υπουργική απόφαση ορίζει τα    εξής:

Ανακεφαλαιωτική εξέταση στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση)

Οι δύο κλάδοι της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση) εξετάζονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις ώρες. Τα θέματα δίνονται και οι απαντήσεις αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο κλάδους, και αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν από αυτούς.

Ειδικότερα:

Α. Στον κλάδο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Οι μαθητές/ήτριες εξετάζονται σε κείμενο γραπτό που
διανέμεται φωτοτυπημένο, το οποίο είναι ένα από τα διδαγμένα κείμενα, χωρίς το εισαγωγικό σημείωμα και τα γλωσσικά σχόλια του βιβλίου.

Οι μαθητές/ήτριες καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις δύο θεμάτων.

1.α. Το πρώτο θέμα περιέχει ερωτήσεις κατανόησης με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών είτε να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν πληροφορίες που υπάρχουν στο κείμενο είτε να ερμηνεύουν σημεία του κειμένου αξιοποιώντας τη λεξικογραμματική του μορφή (λεξιλόγιο, γραμματική, συντακτικό).

Το πρώτο θέμα αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα (4 + 4 μονάδες) και βαθμολογείται με 8 μονάδες. 1.β. Στη Γ ́ Τάξη Γυμνασίου το ένα υποερώτημα του πρώτου θέματος αφορά σε μετάφραση αποσπάσματος (4-6 στίχων) του κειμένου.

2. Το δεύτερο θέμα αφορά στο λεξιλόγιο και τη γραμματικοσυντακτική δομή του κειμένου.

Με τις ερωτήσεις-ασκήσεις του δεύτερου θέματος ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών:

ως προς το λεξιλόγιο

– να αναγνωρίζουν σημασίες λέξεων της αρχαίας ελληνικής και να τις συνδέουν με αντίστοιχες λέξεις της νέας ελληνικής

– να διακρίνουν συγγένειες μεταξύ των λέξεων (ομόρριζες, παράγωγες, σύνθετες, συνώνυμες, αντώνυμες, παρώνυμες κ.λπ.)

ως προς τη γραμματικοσυντακτική δομή του κειμένου

– να αναγνωρίζουν γραμματικά και συντακτικά όρους της πρότασης ή/και είδη προτάσεων

– να μετασχηματίζουν όρους της πρότασης.

Οι παραπάνω ικανότητες ελέγχονται με ερωτήσεις- ασκήσεις κλειστού τύπου: αντιστοίχισης ή σύζευξης, πολλαπλών επιλογών, επιλογής Σωστού – Λάθους, συμπλήρωσης, διάταξης/διαβάθμισης.

Το δεύτερο θέμα αναλύεται σε τρία ισοδύναμα υποερωτήματα (ένα για το λεξιλόγιο, ένα για τη γραμματική και ένα για το συντακτικό). Κάθε υποερώτημα βαθμολογείται με 4 μονάδες (Σύνολο: 12 μονάδες).

Β. Στον κλάδο των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων από Μετάφραση

Δίνεται διδαγμένο κείμενο (20-30 στίχων) σε φωτοτυπία και οι μαθητές/τριες καλούνται να απαντήσουν σε τρία θέματα:

1. Το πρώτο θέμα αναφέρεται στην κατανόηση του κειμένου και αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα. Με αυτό ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών:

α) είτε να εντοπίζουν στο κείμενο ορισμένες πληροφορίες, όπως τα πρόσωπα, τον χώρο, τον χρόνο, το σκηνικό, το κοινωνικό πλαίσιο, το πρόβλημα που απασχολεί τα πρόσωπα, κατευθύνει τη δράση τους κ.τ.λ., τεκμηριώνοντας την άποψη τους με στοιχεία του κειμένου,

β) είτε να αναγνωρίζουν τα βασικά θέματα ή τις ιδέες που προκύπτουν από το κείμενο τεκμηριώνοντας την άποψη τους με στοιχεία που εντοπίζονται στο κείμενο ή/ και με πληροφορίες που υπάρχουν στα εισαγωγικά κείμενα και στα ερμηνευτικά σχόλια του διδακτικού βιβλίου.

Το συγκεκριμένο θέμα βαθμολογείται με οκτώ (08) μονάδες (4+4).

2. Το δεύτερο θέμα αναφέρεται σε ζητήματα δομής του κειμένου και μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα όπως:

α. Χωρισμός σε μικρότερες ενότητες με κριτήρια αφηγηματικά ή θεματικά και απόδοση πλαγιότιτλων.

β. Εντοπισμός και αξιολόγηση του ρόλου των εκφραστικών τρόπων, αφηγηματικής και περιγραφικής τεχνικής:

– οπτική της αφήγησης (πρωτοπρόσωπη, τριτοπρόσωπη, μικτή)
– διάλογος, μονόλογος, ειρωνεία, σχόλιο
– λειτουργία του χρόνου (στοιχεία προοικονομίας, χρονικές αναδρομές, επιτάχυνση και επιβράδυνση)
– σχήματα λόγου (παρομοίωση, μεταφορά κ.ά)

Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με έξι (06) μονάδες (3+3).

3. Το τρίτο θέμα μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα με τα οποία οι μαθητές/τριες καλούνται:

α) να χαρακτηρίζουν πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη στάσεις, σκέψεις, δράσεις, συναισθήματα. αξίες, ιδέες, συμπεριφορά των προσώπων του κειμένου και τον αντίκτυπο στα άλλα κειμενικά πρόσωπα β) να βρίσκουν, να ταξινομούν και να αξιολογούν στοιχεία πολιτισμού που εντοπίζονται στο κείμενο (θεσμοί, ήθη και έθιμα, αξίες, ιδέες, οικονομία, υλικά αγαθά, κ.ά.), να συνδέουν στοιχεία του κειμένου με τη σύγχρονη πραγματικότητα ή να συγκρίνουν ένα παράλληλο κείμενο με το κύριο κείμενο όσον αφορά ιδέες, αξίες ή στάσεις και συμπεριφορά προσώπων που εντοπίζονται σ` αυτά.

Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με έξι (06) μονάδες (3+3).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Την Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019 στο Αμφιθέατρο του σχολείου μας έγινε ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων σε θέματα λειτουργίας του σχολείου.

Δείτε παρακάτω την παρουσίαση που έγινε για τη λειτουργία του σχολείου, τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης και τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. για το τρέχον σχολικό έτος:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΔΕΑΥ 2019

Επίσης μπορείτε να δείτε την Υπουργική Απόφαση φοίτησης για το 2019:

ΥΑ_79942-ΓΔ4-21-05-2019

 

Προσοχή στις απουσίες!!!

Άρθρο 28
Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες
1) Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής
με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
2) Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου
να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες
των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων
να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας
των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον
χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται
σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.(…)
3) Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών
εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει
τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
4) Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114)
απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη