Σχέδιο δράσης σχολικής μονάδας-Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης

Στη σελίδα αυτή αναρτώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν. 4692/2020: 

α) το Σχέδιο Δράσης της σχολικής μας μονάδας  και  β) τα Αποτελέσματα  της Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Νόμος 4692 Αναβάθμιση του σχολείου

ΙΕΠ Οδηγός αξιολόγησης σχολικών μονάδων

ΙΕΠ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΙΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΟΝΩΝ

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς 2020-2021)