Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ανακοινώθηκαν  δυο  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του ΥΠΑΙΘ με τα θέματα: 

1. Προαγωγή – Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 20192020 και

2. Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020.

Σχετικά με τη ρύθμιση των απουσιών των μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020 προβλέπονται τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΙΘ

Αριθμ. 52840/ΓΔ4 (2)/08-05-2020

Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020.

  1. Έχοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:

Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για την Γ ́ Λυκείου και τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια και την Α ́ και Β ́ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες,υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α ́ 64) και την υπ ́αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/ οικ.8030/18.3.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β ́928), ή σε τυχόν μεταγενέστερο της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει: «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ως ημέρα λήξης των μαθημάτων του σχολικού έτους 2019-2020 ορίστηκε η Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020.

Με βάση τα παραπάνω, σας επισυνάπτουμε τα σχετικά ΦΕΚ και υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης που πρέπει να αποστείλετε στο σχολείο (ηλεκτρονικά με mail ή δια ζώσης) όσοι γονείς ή κηδεμόνες μαθητών/τριών του σχολείου μας κρίνετε ότι  για κάποιον από τους  παραπάνω λόγους δε θα έρθει στο σχολείο το παιδί σας για δια ζώσης διδασκαλία.

 

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ-ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 

 

Μοιραστείτε το Άρθρο: