Εγκύκλιος για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο και Λύκειο (απουσίες, αποβολές,εγγραφές κλπ)

 

Εγκύκλιο σχετικά με τη νέα υπουργική απόφαση για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο και Λύκειο, εξέδωσε στις 26/1/18 το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Α) Φοίτηση (Άρθρα 27, 28, 29): Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Είναι αυτονόητο ότι τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία του/της μαθητή/τριας.

Η κατάργηση της διάκρισης σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες εξασφαλίζει την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για το σχολείο όσο και για τις οικογένειες και μετατοπίζει την έμφαση στην ουσία της διαδικασίας που είναι η συνεχής επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες για την αμφίδρομη ενημέρωση που αφορά τη φοίτηση, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη παρέμβαση, στις περιπτώσεις που απαιτείται.

Για τους λόγους αυτούς, οι υπεύθυνοι τμημάτων οφείλουν να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες (τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), επιστολή), όπως ορίζει το Άρθρο 29, και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών.

Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε.

Σε περίπτωση που μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Για τις απουσίες ενημερώνεται ανά εβδομάδα το αργότερο και το ηλεκτρονικά τηρούμενο βιβλίο φοίτησης.

Επιπλέον, το σχολείο πρέπει να ενημερώσει άμεσα όλους τους γονείς/κηδεμόνες για τις αλλαγές αυτές, να τους γνωστοποιήσει τον τρόπο/τους τρόπους με τον οποίο/τους οποίους θα γίνεται εφεξής η επικοινωνία για την αμφίδρομη ενημέρωση που αφορά τη φοίτηση των παιδιών τους (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αποστολή SMS από κινητό του σχολείου, επιστολή κλπ.) και να φροντίσει να συγκεντρώσει τις υπεύθυνες δηλώσεις με τα στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου), ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλεγεί κατά περίπτωση (Άρθρο 29).

Για την ενημέρωση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί η συνάντηση με τους γονείς για την επίδοση των ελέγχων.

Επισημαίνεται ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όταν οι ιδιαίτερες συνθήκες της σχολικής κοινότητας επιτρέπουν την αξιοποίησή του, είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος επικοινωνίας, αφού δεν επιβαρύνει οικονομικά το σχολείο.

Το ΥΠΠΕΘ σχεδιάζει από την επόμενη σχολική χρονιά η ενημέρωση να γίνεται αυτόματα μετά την καταχώριση των απουσιών στο σύστημα του Myschool.

Επισημαίνεται επίσης, ότι από το τρέχον διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη (Άρθρο 28).

Eιδικά για το σχολικό έτος 2017-18, μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής :

α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια,

β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και

γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3 ( Άρθρο 28). Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά, τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί ή θα κατατεθούν για τη δικαιολόγηση απουσιών, πρέπει να τηρηθούν έως και την ημέρα λήξης των μαθημάτων κατά την οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των απουσιών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων, καθώς και των Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων ισχύουν τα ανωτέρω αριθμητικά όρια προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες. (Άρθρο 28).

Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής όταν το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 (Α’ 199) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 48 του ν. 4415/2016 (Α’ 159): «Η φοίτηση των μαθητών/τριών στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή» (Άρθρο 28).

Στην περίπτωση των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων, ισχύουν τα εξής: Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από τον λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β ́ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Γ ́ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Β ́ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78), για τη Γ ́ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78) και για τη Δ ́ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα τρεις (83) απουσίες ( Άρθρο 28).

Εφιστάται η προσοχή στο άρθρο 24, στο οποίο αναφέρονται και νέες περιπτώσεις απουσιών που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Β) Έλεγχος και καταχώριση απουσιών ( Άρθρο 27):

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολικής μονάδας ορίζει τα κριτήρια με τα οποία γίνεται, για παιδαγωγικούς λόγους, η ανάθεση της συμπλήρωσης και της φύλαξής του Ημερήσιου Δελτίου Φοίτησης (απουσιολογίου) σε μαθητές/τριες της οικείας σχολικής μονάδας.

Η ανάθεση γίνεται στην αρχή του διδακτικού έτους από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια κάθε τμήματος, με τη σύμφωνη γνώμη του/της οριζόμενου/ης μαθητή/τριας.

Επισημαίνεται ότι η ευθύνη της συμπλήρωσης και του ελέγχου του απουσιολογίου ανήκει αποκλειστικά στον/στη διδάσκοντα/ουσα εκπαιδευτικό.

Γ) Προθεσμίες εγγραφής ( Άρθρο 9, παρ. Β):

Η ισχύς του άρθρου 9 θα αρχίσει από το σχολικό έτος 2018-2019 και θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις αλλαγές ως προς τη διαδικασία και τις προθεσμίες εγγραφών οι οποίες θα ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος έτους: Όπως περιγράφεται στο Άρθρο 9, παρ. Β, μέσα στον Μάιο κάθε σχολικής χρονιάς οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να κάνουν αίτηση εγγραφής-δήλωση προτίμησης για την εγγραφή και ένταξη των παιδιών τους σε τάξη ή τμήμα Προσανατολισμού, Τομέα ή Ειδικότητα την επόμενη σχολική χρονιά.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται από τις σχολικές μονάδες όταν παραλάβουν τα απολυτήρια του Δημοτικού σχολείου, για την εγγραφή στην Α ́ Γυμνασίου, και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων για τις υπόλοιπες τάξεις.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να ενημερωθούν έγκαιρα οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

Οι εγγραφές καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Μyschool εντός δύο (2) ημερών, ενώ στην περίπτωση των εκπρόθεσμων εγγραφών (Άρθρο 9, παρ. Β,3-4 και παρ. ΙΑ), αυτές καταχωρίζονται αυθημερόν.

Επισημαίνεται ότι ειδικά για την εγγραφή στην Α ́ τάξη Γυμνασίου που βρίσκεται εκτός των αστικών κέντρων, η δήλωση εγγραφής σε ένα από τα Γυμνάσια, σύμφωνα με το άρθρο 12, θα υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια του Δημοτικού στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια μέσα στον Δεκέμβριο του προηγούμενου σχολικού έτους, ενώ, κατ` εξαίρεση, για το τρέχον σχολικό έτος μέσα στον Φεβρουάριο.

Ειδικότερα για τον τρόπο και τον χρόνο εγγραφής στις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να δοθεί προσοχή στην περιγραφή της διαδικασίας στο άρθρο 10.

Δ) Εορτή τωνΤριών Ιεραρχών(Άρθρο2):

Η θρησκευτική εορτήτων Τριών Ιεραρχών ορίζεται ημέρα αργίας. Κατά την παραμονή της πραγματοποιούνται στα σχολεία εορταστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, για τις οποίες αφιερώνεται ένα δίωρο από το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, με ευθύνη και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Ε) Υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα (Άρθρα 3-7):

Με την Υ.Α. επιδιώκεται να εκσυγχρονισθούν οι διοικητικές διαδικασίες και να μειωθεί ο γραφειοκρατικός φόρτος των σχολείων.

Έτσι από τα υπηρεσιακά βιβλία, θα τηρούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή το Βιβλίο Υλικού, το Βιβλίο Βιβλιοθήκης, και το Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας (που αντικαθιστά το “ποινολόγιο”), το Βιβλίο Φοίτησης (για τις απουσίες) και το Ευρετήριο, μετά από εγκύκλιο που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης. Τα δύο τελευταία βιβλία τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Myschool από το σχολικό έτος 2017-2018.

Από τα υπηρεσιακά έντυπα, θα τηρούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα Myschool τα Ατομικά Δελτία Μαθητών/τριών,τα Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών,τα Ωρολόγια Προγράμματα των σχολικών μονάδων και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού μετά από εγκύκλιο που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης.

Τα Ατομικά Δελτία Μαθητών/τριών και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Myschool από το σχολικό έτος 2017-2018.

ΣΤ) Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής (Άρθρο 30):

Με την Υ.Α. εισάγεται το Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής, ένα πλαίσιο κανόνων που εξειδικεύει τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις, προσαρμόζοντάς τις στις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, το οποίο διαμορφώνουν από κοινού και δεσμεύονται στην τήρησή του τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Μέσω της εμπλοκής και των μαθητών/τριών στη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου κανόνων, καλλιεργείται η συμμετοχική ευθύνη και ενθαρρύνεται η αυτενέργεια, η κριτική σκέψη και ο δημοκρατικός διάλογος για την από κοινού λήψη αποφάσεων και ανάπτυξη δράσεων.

Ενισχύεται με τον τρόπο αυτό η δημοκρατική λειτουργία και βελτιώνεται το παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής μονάδας, ώστε το σχολείο να συμβάλλει στη διαμόρφωση ανεξάρτητων πολιτών που σκέφτονται και ενεργούν με τη θέλησή τους και σέβονται τους κανόνες στη διαδικασία διαμόρφωσης των οποίων έχουν συμμετάσχει και οι ίδιοι.

Το Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής καταρτίζεται και με τη συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων κάθε σχολείου.

Η τελική απόφαση είναι του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Για τον σκοπό αυτό στην αρχή του διδακτικού έτους και μετά την ανάδειξη των νέων Μαθητικών Συμβουλίων ακολουθεί συζήτηση στις συνελεύσεις των Μαθητικών Κοινοτήτων σχετικά με τους κανόνες που πρέπει να διέπουν τη σχολική ζωή.

Στην κατάρτισή του μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου, πάντα όμως σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Στη σύνταξη του Πλαισίου είναι σημαντικό να επιλέγονται θετικές διατυπώσεις, να ενισχύονται θετικές συμπεριφορές και να επιβραβεύεται η επίτευξη στόχων, ώστε το Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής να μην προσλαμβάνεται από την σχολική κοινότητα ως ένα σύνολο απαγορεύσεων, αλλά να εστιάζει στην πρόληψη και να ενθαρρύνει με θετικό τρόπο την υιοθέτηση καλών πρακτικών επικοινωνίας και ελέγχου της συμπεριφοράς.

Μπορεί επίσης, να συζητηθούν στις συνελεύσεις των Μαθητικών Κοινοτήτων και στη συνέχεια να περιγραφούν στο Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής οι παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες που έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει η σχολική κοινότητα σε περιπτώσεις συμπεριφορών που παρεκκλίνουν από τους συμφωνημένους κανόνες (ανάθεση ρόλου μέντορα στα μεγαλύτερα παιδιά, διαμεσολάβηση, συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές κτλ.).

Ζ) Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα (Άρθρο 31):

Για κάθε παρέκκλιση από την προσήκουσα διαγωγή και από το Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής και αναλόγως του βαθμού της παρέκκλισης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν

α) παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες και

β) παιδαγωγικά μέτρα.

Οι παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών με περισσότερο ήπια μέσα από τα παιδαγωγικά μέτρα, (όπως έκφραση συγγνώμης, αποκατάσταση ζημιών, έμπρακτη μεταμέλεια, διαμεσολάβηση κτλ.) και για τον λόγο αυτό καλό είναι να αποφασίζονται μετά από συζήτηση και σε συμφωνία με όποιον/α μαθητή/τρια αφορούν και μπορούν να περιγράφονται εκτενέστερα στο Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής του σχολείου, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 30. Τα παιδαγωγικού χαρακτήρα μέτρα καταχωρίζονται ξεχωριστά στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας και τίθενται υπόψη των γονέων των μαθητών/τριών.

Επισημαίνεται ότι το σχολείο (Υπεύθυνοι τμημάτων, συμβούλια τμημάτων, Δ/ντής/ντρια, Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών), πριν προχωρήσει στη λήψη παιδαγωγικών μέτρων, πρέπει να εξαντλεί όλες τις δυνατότητες παιδαγωγικής παρέμβασης και αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς και συγκρούσεων που αναφύονται εντός της σχολικής κοινότητας, στοχεύοντας οι μαθητές/-τριες να συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους και να αλλάξουν στάση/συμπεριφορά.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τον έγκαιρο εντοπισμό των μαθησιακών, οικογενειακών, οικονομικών και συναισθηματικών δυσκολιών των μαθητών/τριών, την ομαλή ένταξη των νέων μαθητών/τριών στο σχολείο, την ψυχοσυναισθηματική τους υποστήριξη, σε συνεργασία, όπου υπάρχει ανάγκη, με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς ή και κοινωνικούς φορείς συμβουλευτικής και υποστήριξης, την επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών, αλλά και μεταξύ καθηγητών/τριών και μαθητών/τριών και τη δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολείο, ώστε το σχολείο να αποτελεί κοινότητα όχι μόνο μάθησης, αλλά και προσωπικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η εισαγωγή του «Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής» και των «παιδαγωγικού χαρακτήρα ενεργειών» αποσκοπεί στην οργάνωση της σχολικής ζωής με τρόπο που τα παιδαγωγικά μέτρα (αντίστοιχα των «πειθαρχικών ποινών» των παλαιότερων διατάξεων) να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν λιγότερο.

Όσον αφορά τα παιδαγωγικά μέτρα, με την Υ.Α. καταργείται το μέτρο της αποβολής από τα μαθήματα πέραν των δυο ημερών, δεδομένου ότι η παιδαγωγική αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς εντός του σχολικού περιβάλλοντος καθιστά περιττή την, ούτως ή άλλως αναποτελεσματική, κλιμάκωση των ημερών απομάκρυνσης από τα μαθήματα. Επισημαίνεται ότι το μέτρο της αποβολής σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιβάλλεται με φειδώ, καθώς επιβαρύνει την παιδαγωγική σχέση και δεν συμβάλλει στην αποκατάσταση θετικού κλίματος στην τάξη/σχολείο.

Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται αποκλειστικά από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και μόνο εάν κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

Το μέτρο της προφορικής παρατήρησης μπορεί να συνοδεύεται από την απομάκρυνση του/της μαθητή/τριας από την τάξη, εφόσον παρακωλύεται η διεξαγωγή του μαθήματος, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

Η) Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης (Άρθρο 31):

Σε μία προσπάθεια επιβράβευσης κάθε μαθητή/τριας που έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής του/της, απονέμεται εφεξής ένας νέος έπαινος, ο «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης», μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών κατά την παιδαγωγική συνεδρίαση των αποτελεσμάτων, στο τέλος του διδακτικού έτους. Με τον τρόπο αυτό, επιβραβεύεται και η προσπάθεια μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες δεν συγκέντρωσαν κατ ́ ανάγκην υψηλή βαθμολογία, κατάφεραν όμως να σημειώσουν σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής τους, κατά την κρίση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Θ) Διαγωγή (Άρθρο 32):

Με τη νέα Υ.Α. η διαγωγή των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται εφεξής ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή», σε αντικατάσταση των χαρακτηρισμών «κοσμιότατη», «κοσμία» και (επί)μεμπτη, αντίστοιχα, και δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών (απολυτήρια, αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών), καθώς έχει καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο αποκλειστικά της σχολικής ζωής.

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο και εδώ

Μοιραστείτε το Άρθρο: