Διανομή tablets σε μαθητές

Στο 1ο Γυμνάσιο Σπάρτης με βάση την Υ.Α. ΓΔ2/49454/28-4-20 διανεμήθηκαν 5 Tablets με σκοπό να δοθούν υπό τη μορφή δανεισμού σε μαθητές που δεν διαθέτουν Η/Υ  για να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η επιλογή των μαθητών που θα παραλάβουν τα Tablets (με προϋποθέσεις-κριτήρια) περιγράφεται στο Έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με Aρ.Πρωτ.: Φ.8/46284/δ4/14-4-2020, μέρος του οποίου σας κοινοποιούμε παρακάτω:

«Ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, μετά από συνεννόηση με τον οικείο Σύλλογο των Διδασκόντων, τα μέλη του οποίου μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ακόμη και ηλεκτρονικά, αποφαίνεται σε ποιον, κατά προτεραιότητα μαθητή/τρια ή εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ αποδοχής της δωρεάς ή στη σύμβαση μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του δωρητή ή στην ΥΑ κατανομής των δωρηθέντων λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν επιθυμία του εκάστοτε δωρητή, δύναται να διατεθεί κάθε ηλεκτρονική συσκευή για προσωρινή χρήση, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η απόφαση θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως:

  • το χαμηλό εισόδημα
  • η ανεργία γονέων/κηδεμόνων
  • η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας
  • οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή
  • οι εξαιρετικές επιδόσεις μαθητή/τριας

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας ή εκπαιδευτικός) υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο 3), στην οποία αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή (αναλυτική περιγραφή), αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της (π.χ. όταν λήξει η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και αφετέρου καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε».

Προκειμένου, λοιπόν, να διανεμηθούν τα 5 Tablets, παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών να συμπληρώσουν   ΑΙΤΗΣΗ και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά (με email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου: mail@1gym-spartis.lak.sch.gr  μέχρι τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020 στις 14:00.

 

Μοιραστείτε το Άρθρο: