Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για δικαιολόγηση απουσιών

Το Υπουργείο Παιδείας έστειλε Έγγραφο με διευκρινίσεις σχετικά με  τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα.

Σύμφωνα με αυτό, μέχρι την Παρασκευή, 12-02-2021, οι κηδεμόνες πρέπει να υποβάλουν στον Διευθυντή του σχολείου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses) ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναγράφεται το παρακάτω κείμενο:

    “Παρακαλώ:  

    Α) Να δικαιολογήσετε τις απουσίες του γιου μου /της κόρης μου…………………………………………………………..…………………………………………… μαθητή/τριας της …………… Τάξης του σχολείου σας που απουσίασε από…………………………………………………       μέχρι………………………………………………επειδή συνοικεί με άτομα τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID – 19 και

    Β) Να εντάξετε τον γιό μου/την κόρη μου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση”

  2. Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα / νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ.

  3. Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

          Δείτε το Έγγραφο του Υπουργείου παρακάτω:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Μοιραστείτε το Άρθρο: