Έναρξη-διάρκεια Ενισχυτικής διδασκαλίας 2022-2023


Εκδόθηκε η «Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2022-2023» με Αρ. Πρωτ. 142140/Δ2/16-11-2022.

  • Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται η Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022.
  • Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 109161/Δ2/08092022 Υ.Α. (Β ́ 4818), η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά.
  • Η διδασκαλία των μαθημάτων δε διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21052019 (Β ́ 2005) όπως ισχύει.
  • Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 θα παρουσιαστούν στο Σ.Κ.Α.Ε. του σχολείου μας  και θα αρχίσει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί  στο σχολείο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.
Μοιραστείτε το Άρθρο: