Σύλλογος Καθηγητών

Σχολικό έτος  2021-2022

Διευθυντής

Μαθηματικός

Ανδρόνικος  Σακελλαρόπουλος

Υποδιευθύντρια

Φιλόλογος

Αντωνία  Χίου

 

Θεολόγος

Κανέλλα  Μανώλη

 
 

Φιλόλογοι

Ελένη  Ανεζύρη

 

Ιωάννα  Μπαθούλη

Μαρία  Στρατάκου

 

Αθανασία Πέππα

Θέου Ιωάννα

Ντανάκα Κωνσταντίνα

Καμπίτση Βικτωρία, ΠΕ05 (Ιστορία)

Μαθηματικοί

Ιωάννα  Ανδριτσάκου

 

Ηλίας Κάνταρος

 

Φυσικός

 

Πανωραία Σταθά

 

 

Χημικός

Μαρία  Βλαχολιά

 

Αγγλικών

Παναγιώτης  Παπαγεωργίου

 

Γαλλικών

Λαμπρινή Καραγιάννη

 

Μαρία Λαμπρινού

Δήμητρα Μίχου

Γερμανικών

Πέτρος  Παπαβασιλείου

 

Φυσικής  Αγωγής

Μαρία  Θεοδωρακοπούλου

 

Οικιακής Οικονομίας

Καλλιρρόη  Τσερώνη

 

Μουσικής

Παναγιώτα  Παπασταθάκη

 

Τεχνολογίας

Παναγιώτα Τσάκωνα

 

Πληροφορικής

Θεοδούλη Βλαχουτσάκου

Ιωάννης Παληοθόδωρος

Παναγιώτης Γιαννουλέας

Καλλιτεχνικών

Δήμητρα Μαρκογιαννάκη

Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Ένταξης

Φιλόλογοι

Βασιλική Παντελάκου 

 

Μαρία Γιαννοπούλου

Ειδικής Αγωγής,Τμήμα Ένταξης

Μαθηματικός

Άννα Μαρία Μπανιά

 

Παράλληλης στήριξης, Φιλόλογος

Παράλληλης στήριξης, Μαθηματικός

Παράλληλης στήριξης, Φυσικοί

 

 

Μαρία Καρτερούλη

Ειρήνη Φούντα

 

Παναγιώτης Παπαλεξόπουλος

Αθανασία Λύκου

 

Σχολικό έτος  2022-2023

Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Στο  σχολείο μας για το σχολικό έτος 2022-2023 υπάρχει δομή υποστήριξης από:

  • την αναπληρώτρια  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στα Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κ. Λαμπροπούλου Δήμητρα , Ψυχολόγο και
  • την αναπληρώτρια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στα Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κ. Μαυριλάκου Χριστίνα, Κοινωνική Λειτουργό,οι  οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες  τους (διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών) σε μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

Για το σχολικό έτος 2022-2023 ορίζονται ως Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4692/2020 αρθρ. 38 και την Υ.Α 129431/ΓΔ4/28-9-2020 στο ΦΕΚ 4183/28-9-2020) οι εκπαιδευτικοί Παπαγεωργίου Παναγιώτης (κλ. ΠΕ06) και Άννα Μαρία Μπανιά (κλ. ΠΕ03 ΕΑΕ).

Το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής

  • Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
  • Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές ευθύνης του, τον Σύλλογο διδασκόντων και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επίσης τους γονείς και κηδεμόνες. Ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του πρωτοβουλία, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση, η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο επιτέλεσης του έργου του, συνεργάζεται με τις υποστηρικτικές δομές και δύναται να ζητήσει τη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών ή ειδικών περιπτώσεων, όπως και να παραπέμψει τον χειρισμό τους αρμοδίως σε αυτές ή στον σύλλογο διδασκόντων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του Συμβούλου Σχολικής Ζωής είναι:
Η συμβουλευτική καθοδήγηση, η ενημέρωση και η υποστήριξη μαθητών, γονέων και κηδεμόνων σε θέματα παιδαγωγικής, αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διευθέτηση κρίσεων, η πρόληψη ακραίων συμπεριφορών και η διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών.
– Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα.
– Η υποστήριξη μέσα από κοινωνικοπαιδαγωγικά προγράμματα, μεθόδους και πρακτικές για τη δημιουργική σύνδεση σχολείου, οικογένειας και κοινότητας και την συνεργασία τους, με στόχο τη διαχείριση κρίσεων, δηλαδή την πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών συμπεριφορών, την ενίσχυση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές ή συναισθηματικές δυσκολίες, την υποστήριξη αυτών και των οικογενειών τους κ.ά.
– Η κοινωνική ένταξη, η συμπερίληψη και ενσωμάτωση μαθητών με ιδιαίτερες ικανότητες, κλίσεις και ταλέντα και η αξιοποίηση αυτών στον χώρο της σχολικής κοινότητας.
– Η υποστήριξη των μαθητών μέσα από προληπτικές αλλά και συμβουλευτικές κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αυτοεκτίμηση ώστε να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στην σχολική ζωή.
– Η συνεργασία και η υποστήριξη των οικογενειών των μαθητών θα πραγματοποιηθεί συμπεριλαμβάνοντας και αξιοποιώντας τις κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, τη συμβουλευτική γονέων και τη δημιουργία ομάδων γονέων με κοινά ενδιαφέροντα και ανάγκες.
– H δημιουργία και η καλλιέργεια θετικών σχέσεων αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προς όφελος των μελών της σχολικής κοινότητας.
– Η άσκηση των καθηκόντων του λαμβάνει χώρα συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του Συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.
 Ειδικό Νοσηλευτικό Προσωπικό
Το σχολείο μας φέτος καλύπτει τις ανάγκες του και σε Ειδικό Νοσηλευτικό Προσωπικό από την αναπληρώτρια Νοσηλεύτρια ΔΕ01 κ. Ζέππου Νικολέττα.
Kit, School Supplies, Crayons, School

Από το σχολικό έτος 2022-2023, στα σχολεία όλης της χώρας εισάγονται επιπλέον οι παρακάτω καινοτομίες:

Όμιλοι Δημιουργικότητας και Καινοτομίας του Πειραματικού Γυμνασίου Ρεθύμνου | RethNea.gr

Εκπαιδευτικοί όμιλοι

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να συγκροτούν εκπαιδευτικούς ομίλους, μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας ή κατά τις διδακτικές ώρες του ολοήμερου προγράμματος. Οι όμιλοι μπορούν να προσφέρουν αντικείμενα και δράσεις όπως δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα, μεταξύ άλλων, με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσιακούς ή μοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομποτική, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστημονικές κατασκευές – πειράματα, τα μαθηματικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δημιουργική γραφή, το ασφαλές και δημιουργικό διαδίκτυο, τη διαπολιτισμική παιδεία, την πολιτειότητα και πολιτότητα, τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία εφημερίδας. Μπορούν, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών-βιωματικών και περιβαλλοντικών δράσεων, τη συγκρότηση χορωδίας, θεατρικής ομάδας και μαθητικής ορχήστρας.

Τα θέματα των ομίλων προτείνονται με την έναρξη του σχολικού έτους και το αργότερο μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου, η λειτουργία τους αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Μπορούν να προσφέρονται σε μαθητές/τριες μίας ή περισσότερων τάξεων και κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει σε έναν ή δύο ομίλους, με συστηματική παρακολούθηση, εκπόνηση εργασιών ή άλλου έργου και λαμβάνει βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής.

Στο σχολείο μας για το σχολικό έτος θα λειτουργήσουν τέσσερις εκπαιδευτικοί Όμιλοι:

” Όμιλος φίλων της φαντασίας”.  Υπεύθυνος εκπαιδευτικός:  Παπαγεωργίου Παναγιώτης

“Όμιλος ψυχαγωγίας και φιλαναγνωσίας” . Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Χίου Αντωνία

“Όμιλος Μουσικοθεατρικός”. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Παπασταθάκη-Σταθάκη Παναγιώτα

“Από τις λέξεις στην εικόνα”. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαρκογιαννάκη Δήμητρα

 

Sponsored image

Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια εισάγεται ο θεσμός του  Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα. O ρόλος του είναι να εμπνεύσει, να προσανατολίσει και να υποστηρίξει κάθε νεοδιοριζόμενο ή πρόσφατα τοποθετημένο στη σχολική μονάδα μόνιμο ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιο εκπαιδευτικό, με προϋπηρεσία έως πέντε έτη, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της  διδασκαλίας του και εν γένει του παρεχόμενου από αυτόν εκπαιδευτικού έργου. Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας συμβάλλει στην προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου και την επίλυση προβλημάτων, κατευθύνει, πληροφορεί, εξηγεί, παραινεί, συμβουλεύει, προτρέπει και ενθαρρύνει τον νέο συνάδελφό του, σε άμεση συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης.

Για το σχολικό έτος 2022-2023 Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας  στο σχολείο μας ορίστηκε ο εκπαιδευτικός:

Παπαγεωργίου Παναγιώτης.

 

Training, Hand, Write, Skills, Can

Ενδοσχολικός  Συντονιστής

Οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές (Συντονιστές Τάξεων ή Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων) είναι όργανα συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συντονίζουν και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, καθώς και τις προσπάθειες της Διεύθυνσης κάθε σχολικής μονάδας να την ενισχύσουν ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης και ανάπτυξης. Διοικητικά τελούν υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και παιδαγωγικά βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης, ανάλογα με τη φύση των θεμάτων που ανακύπτουν και καθίστανται αρμοδίως αντικείμενο ενασχόλησής τους. Επιπλέον, συνεπικουρούν τον/τη Διευθυντή/ντρια και τον/την Υποδιευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας στο έργο τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Για το σχολικό έτος 2022-2023 Ενδοσχολικές συντονίστριες στο σχολείο μας ορίστηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

Συντονίστρια Τάξεων: Βλαχουτσάκου Θεοδούλη, κλ. ΠΕ86

Συντονίστρια Γνωστικών Πεδίων Φιλολογικών : Χίου Αντωνία, ΠΕ02

Συντονίστρια Γνωστικών Πεδίων Μαθηματικών: Ανδριτσάκου Ιωάννα, κλ.ΠΕ03

Συντονίστρια Γνωστικών Πεδίων Φυσικών Επιστημών: Βλαχολιά Μαρία-Παναγιώτα, κλ. ΠΕ04.02

 

***