Σύλλογος Καθηγητών

Σχολικό έτος  2021-2022

 

 

Διευθυντής

Μαθηματικός

Ανδρόνικος  Σακελλαρόπουλος

Υποδιευθύντρια

Φιλόλογος

Αντωνία  Χίου

 

Θεολόγος

Κανέλλα  Μανώλη

 
 

Φιλόλογοι

Ελένη  Ανεζύρη

 

Ιωάννα  Μπαθούλη

Μαρία  Στρατάκου

 

Αθανασία Πέππα

Μαθηματικοί

Ιωάννα  Ανδριτσάκου

 

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

 

Φυσικός

 

Βασιλική  Ζέππου

 

 

Χημικός

Μαρία  Βλαχολιά

 

Αγγλικών

Παναγιώτης  Παπαγεωργίου

 

Γαλλικών

Λαμπρινή Καραγιάννη

 

Μαρία Λαμπρινού

Γερμανικών

Πέτρος  Παπαβασιλείου

 

Φυσικής  Αγωγής

Μαρία  Θεοδωρακοπούλου

 

Οικιακής Οικονομίας

Καλλιρρόη  Τσερώνη

 

Μουσικής

Παναγιώτα  Παπασταθάκη

 

Τεχνολογίας

Γεωργία Τριανταφύλλου

 

Πληροφορικής

Θεοδούλη Βλαχουτσάκου

Δημήτριος Κονιδάρης

Κωνσταντίνος Γιαννουλέας

Αντώνιος Ανατολίτης

Καλλιτεχνικών

Δήμητρα Μαρκογιαννάκη

Ειδικής Αγωγής, Φιλόλογοι

Αικατερίνη Ταμβάκη

Κωνσταντίνα Τολούδη

Ειδικής Αγωγής, Μαθηματικοί

Μαρία Χήρα

Αργυρώ Βλαχοδημητροπούλου

Παράλληλης στήριξης, Φιλόλογος

Παράλληλης στήριξης, Μαθηματικός

Σπυριδούλα Μηζύθρα

 

Λέντζου Κωνσταντίνα

 

Σχολικό έτος  2021-2022

Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Στο  σχολείο μας για το σχολικό έτος 2021-2022 υπάρχει δομή υποστήριξης από:

  • την αναπληρώτρια  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στα Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κ. Ζαχαριά-Ψυχογιού Ιωάννα, Ψυχολόγο και
  • την αναπληρώτρια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στα Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κ. Πράσινου Παναγιώτα, Κοινωνική Λειτουργό,οι  οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες  τους (διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών) σε μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

Για το σχολικό έτος 2021-2022 ορίζονται ως Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4692/2020 αρθρ. 38 και την Υ.Α 129431/ΓΔ4/28-9-2020 στο ΦΕΚ 4183/28-9-2020) οι εκπαιδευτικοί Παπαγεωργίου Παναγιώτης (κλ. ΠΕ06) και Χήρα Μαρία (κλ. ΠΕ03.50).

Το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής

  • Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
  • Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές ευθύνης του, τον Σύλλογο διδασκόντων και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επίσης τους γονείς και κηδεμόνες. Ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του πρωτοβουλία, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση, η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο επιτέλεσης του έργου του, συνεργάζεται με τις υποστηρικτικές δομές και δύναται να ζητήσει τη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών ή ειδικών περιπτώσεων, όπως και να παραπέμψει τον χειρισμό τους αρμοδίως σε αυτές ή στον σύλλογο διδασκόντων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του Συμβούλου Σχολικής Ζωής είναι:
Η συμβουλευτική καθοδήγηση, η ενημέρωση και η υποστήριξη μαθητών, γονέων και κηδεμόνων σε θέματα παιδαγωγικής, αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διευθέτηση κρίσεων, η πρόληψη ακραίων συμπεριφορών και η διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών.
– Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα.
– Η υποστήριξη μέσα από κοινωνικοπαιδαγωγικά προγράμματα, μεθόδους και πρακτικές για τη δημιουργική σύνδεση σχολείου, οικογένειας και κοινότητας και την συνεργασία τους, με στόχο τη διαχείριση κρίσεων, δηλαδή την πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών συμπεριφορών, την ενίσχυση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές ή συναισθηματικές δυσκολίες, την υποστήριξη αυτών και των οικογενειών τους κ.ά.
– Η κοινωνική ένταξη, η συμπερίληψη και ενσωμάτωση μαθητών με ιδιαίτερες ικανότητες, κλίσεις και ταλέντα και η αξιοποίηση αυτών στον χώρο της σχολικής κοινότητας.
– Η υποστήριξη των μαθητών μέσα από προληπτικές αλλά και συμβουλευτικές κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αυτοεκτίμηση ώστε να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στην σχολική ζωή.
– Η συνεργασία και η υποστήριξη των οικογενειών των μαθητών θα πραγματοποιηθεί συμπεριλαμβάνοντας και αξιοποιώντας τις κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, τη συμβουλευτική γονέων και τη δημιουργία ομάδων γονέων με κοινά ενδιαφέροντα και ανάγκες.
– H δημιουργία και η καλλιέργεια θετικών σχέσεων αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προς όφελος των μελών της σχολικής κοινότητας.
– Η άσκηση των καθηκόντων του λαμβάνει χώρα συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του Συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.